cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

marți, 28 noiembrie 2017

28 noiembrieStropi de Acatist al Preacuviosului Părintelui nostru Arsenie Boca

Facere a lui Daniil arhiereul,
Hăţăgel, 3 aprilie 2017

Aceste file de acatist au fost alcătuite de Preasfințitul Daniil Stoenescu, ucenicul Părintelui Arsenie Boca care l-a cunoscut cel mai îndeaproape. Ca unul care de-a lungul vremii a publicat o serie de cărți bine documentate și veridice despre duhovnicul de la Sâmbăta de Sus și de la Prislop, PS Daniil Stoenescu a cuprins în „stropii” de mai jos momentele esențiale ale vieții „Sfântului Ardealului” ce a avut misiunea să treacă poporul nostru „din ţara morţilor, în pământul celor vii prin credinţa cea adevărată ortodoxă în Hristos”. Filele de acatist ne-au fost oferite de PS Daniil spre a fi publicate în acest număr al revistei ARTHOS (n.n. Nr. 27/2017) dedicat tuturor pătimitorilor din închisorile comuniste din România, printre care a fost și Părintele Arsenie Boca.


Venind pe lume în Vaţa de Sus, „Cărarea Împărăţiei” spre Viaţa de Sus, ne-ai scris şi ne-ai învăţat Preacuvioase Părinte Arsenie şi din ţara morţilor, în pământul celor vii ai vrut să ne strămuţi, prin credinţa cea adevărată ortodoxă în Hristos şi prin Biserica Sa, al cărei slujitor sfinţit ai fost, învăţându-ne pe toţi să-I cântăm Lui: Aliluia!

            Din Dealul „Bujoara” ai păşit spre Tabor, dar nu ţi-au lipsit din viaţă nici Ghetsimanii şi nici Golgota, prin nedreapta scoatere din mănăstire şi prin temniţă, închisori şi Canal, dar Bradul lui Avram Iancu te-a făcut stejar neclătinat în bătaia tuturor vânturilor, întărindu-ţi rădăcinile în Hristos şi coroana ramurilor întru Duhul Sfânt, pentru a ne odihni sufletele în mănăstirea din Sâmbăta de Sus, a Sfinţilor Mucenici Brâncoveni, săpându-ne chilie în Munţii lui Dumnezeu de sub Fereastra cerului, unde îngerii cântă neîncetat: Aliluia!

            După ce-ai altoit duhul Sfântului Munte în Munţii Făgăraşului prin rugăciunea neîncetată şi isihastă „Doamne Iisuse”, ai fost mutat prin rânduiala lui Dumnezeu în Sfânta Mănăstire a Prislopului, din apropierea Munţilor Retezat, ca să retezi şi să smulgi din ctitoria Sfântului Nicodim de la Tismana şi a Domniţei Zamfira, cea din vlăstarul Basarabilor, orice buruiană străină de Ortodoxie, cântând lui Dumnezeu împreună cu Sfântul Ioan de la Prislop, în Mănăstirea Sfântului Ioan Evanghelistul şi cu toţi ceilalţi: Aliluia!

            Chemându-te Sfântul Elefterie să-l ajuţi la zugrăvirea bisericii lui din Bucureşti şi Sfântul Ierarh Nicolae la biserica lui din Drăgănescu, după ce-ai fost sub ascultarea Patriarhului Iustinian la „Schitul Maicilor”, ai zugrăvit, Preacuvioase Părinte Arsenie, ca un alt Andrei Rubliov, minunea picturii de la Drăgănescu, cea fără de asemănare, ctitorind în acelaşi timp şi smeritul Aşezământ de la Sinaia, de unde aveai să pleci la cele veşnice în ziua pomenirii Sfântului Mucenic Ştefan cel Nou, precum ai scris în absida sfântului altar, unde sfinţii liturghisitori cântă neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

            Pentru toate acestea şi altele asemenea lor, cuvine-se să-ţi cântăm ţie, Sfinte Preacuvioase Părinte Arsenie, unele ca acestea:

            Bucură-te, cel ce ai fost răpit în Duh la înmormântarea mamei Creştina, cea cu numele ucenicilor Domnului din Antiohia;

            Bucură-te, cel ce ai adus lui Dumnezeu jertfa bineprimită, precum cea a lui Abel;

            Bucură-te, cel ce ai umblat cu Dumnezeu, precum oarecând Enoh;

            Bucură-te, cel ce ai arătat neamului românesc uşa corabiei mântuirii lui Noe – Hristos;

            Bucură-te, cel ce încredinţezi porumbelului Duhului Sfânt ramura noastră de măslin, prin mijlocirile Sfinţiei Tale;

            Bucură-te, cel ce contempli neîncetat curcubeul Legământului lui Dumnezeu cu lumea;

            Bucură-te, cel ce cazi cu faţa la pământ înaintea Preasfintei Treimi, la cerescul stejar al lui Mamvri;

            Bucură-te, cel ce mijloceşti, precum Avraam, pentru Sodoma şi Gomora lumii de azi;

            Bucură-te, cel  ce te sui pe scara epectazelor dumnezeieşti, precum îngerii lui Dumnezeu pe scara de la Betel;

            Bucură-te, cel ce vorbeşti cu Dumnezeu din sânul Rugului Aprins al Revelaţiei cereşti;

            Bucură-te, cel ce ne desparţi înainte Marea Roşie şi Iordanul;

            Bucură-te, cel ce eşti stâlp de foc al neamului românesc, creştinesc şi de Hristos iubitor;

            Bucură-te, cel ce ne pogori mană cerească prin inspiraţii duhovniceşti;
           
            Bucură-te, cel ce izvorăşti neamului românesc apă vie din stânca Prislopului;

            Bucură-te, cel ce ne pogori neîncetat de pe munte tablele legii celei evanghelice;

            Bucură-te, cel ce te-ai săvârşit pe Nebo, în smerita chilie cea din Sinaia;

            Bucură-te, cel ce ne aduci din Canaanul cel ceresc strugurele din Eşcol;

            Bucură-te, cel ce ne dărâmi zidurile Ierihonului din noi cu trâmbiţele Duhului Sfânt;

            Bucură-te, cel ce ai sfărâmat stâlpii casei filistenilor celor fără de Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce ai aşezat piatră de Eben-Ezer în istoria neamului românesc;

Bucură-te, cel ce linişteşti sufletele tulburate ale urmaşilor lui Saul cu harfa psalmilor;

Bucură-te, cel ce l-ai învins pe Goliat cel necredincios cu praştia cuvântului lui Hristos;

Bucură-te, cel ce-ai fost trimis de Dumnezeu pentru o vreme la pârâul cel de Cherit al Sâmbetei;

Bucură-te, cel ce în Sarepta Prislopului ai fost strămutat pentru o altă vreme;

Bucură-te, cel ce ai pogorât foc din cer pe Carmelul Sfintelor şi dumnezeieştilor Liturghii săvârşite;

Bucură-te, cel ce ne adăpi cu ulciorul cel de apă al îngerului de la Beer-Şeba;    

Bucură-te, cel ce ai stat de vorbă cu Dumnezeu în gura chiliei de Horeb de sub Fereastra Sâmbetei;

Bucură-te, cel ce în carul cel de foc al tuturor sfinţilor ţi-a fost înălţat sufletul la Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce înaintea tronului lui Dumnezeu auzi cântarea serafimilor din templu şi le contempli zborul lor cel veşnic;

Bucură-te, cel ce ne aduci cărbunele luat cu cleştele de pe jertfelnic;

Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit de vederea carului heruvimilor;

Bucură-te, cel ce, îmbrăcat fiind în haină de in, te împărtăşeşti din focul dumnezeirii cel dintre heruvimi;

Bucură-te, cel ce chemi suflarea Duhului din cele patru vânturi peste câmpul românesc plin cu oase omeneşti, ca să învieze duhovniceşte;

Bucură-te, cel ce ne pogori rouă cerească în cuptorul Babilonului vieţii noastre;

Bucură-te, cel ce în Babilonul României ţi-ai păstrat neîncetat deschisă înspre Ierusalim fereastra rugăciunii minţii;

Bucură-te, cel ce eşti trimis de Dumnezeu  ca să închizi gurile leilor, celor aruncaţi în groapa necazurilor;

Bucură-te, cel ce contempli împreună cu miriadele de îngeri şi sfinţi pe „Cel Vechi de zile”;

Bucură-te, cel ce ai străbătut spaţiul ninivitean românesc propovăduind pocăinţa;

Bucură-te, cel ce din turnul cel de veghe al cerului aştepţi A Doua Venire a lui Hristos;

Bucură-te, cel ce ne înnoieşti Bunavestirea în Nazaretul ortodox românesc;

Bucură-te, cel ce ne înveţi să vedem steaua lui Hristos pe cer;

Bucură-te, cel ce ne ajuţi să descoperim aurul, tămâia şi smirna magilor în colindele noastre strămoşeşti;

Bucură-te, cel ce cânţi împreună cu îngerii şi cu toţi sfinţii cântarea de la Betleem;

Bucură-te, cel ce ai plecat dintre noi întru Întâmpinarea Domnului;

Bucură-te, cel ce eşti înaintemergător al Înaintemergătorului lui Hristos;

Bucură-te, cel ce eşti împreună cu Hristos şi cu sfinţii Săi ucenici şi Apostoli pe Muntele cel ceresc al Fericirilor;

Bucură-te, cel ce ne aduni fărâmiturile de la înmulţirea pâinilor Evangheliei;

Bucură-te, cel ce ne potoleşti furtunile de pe Galileea sufletului;

Bucură-te, cel ce te sălăşluieşti în colibele cereşti de pe Tabor;

Bucură-te, cel ce ne înveţi smerenia şi rugăciunea vameşului;

Bucură-te, cel ce ne înveţi să venim noaptea la Iisus, pentru a ne naşte din nou;

Bucură-te, cel ce ne călăuzeşti spre fântâna lui Iacob, pentru a învăţa închinarea în Duh şi Adevăr;

Bucură-te, că prin Sfinţia Ta, Preacuvioase Părinte Arsenie, Hristos Domnul a dat lespedea la o parte, ca să-l învieze pe prietenul său Lazăr din Betania României;

Bucură-te, cel ce ne tai ramuri de finic din cer pentru Duminica Floriilor;

Bucură-te, cel ce ai adus lui Hristos vas de alabastru cu mir de nard de mare preţ, care-ţi înmiresmează mormântul;

Bucură-te, căci ai ieşit întru întâmpinarea Mirelui Hristos, cu candela aprinsă;

Bucură-te, că ţi-ai înmulţit talanţii cei daţi de Dumnezeu;

Bucură-te, că de-a dreapta lui Hristos şi a Maicii Domnului eşti în ceruri;

Bucură-te, că la Judecata de Apoi ne-ai făgăduit că o să ne fii de faţă;

Bucură-te, că adânc te smereşti, până la spălarea picioarelor noastre;

Bucură-te, că totdeauna la Cina cea de Taină a Sfintei şi dumnezeieştii Liturghii, ţi-ai plecat capul pe pieptul Mântuitorului;

Bucură-te, cel ce ne eşti Simon Cirineanul  în viaţă, ajutându-ne să ne ducem crucea;

Bucură-te, că în întunericul cel de trei ceasuri ce s-a abătut asupra ţării şi poporului nostru, ai stat neclintit lângă Hristos cel răstignit, împreună cu Maica Domnului şi Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, la a cărui mănăstire îţi este şi mormântul;

Bucură-te, că ai fost răstignit împreună cu Hristos, precum a zis Sfântul Apostol Pavel;

Bucură-te, că la scurtă vreme  după moartea ta, cutremurul lui Dumnezeu a zdruncinat zidurile necredinţei;

 Bucură-te, că în Dimineaţa Învierii te întâmpină Însuşi Hristos, care-ţi zice: „Bucură-te!”;

Bucură-te, că întreaga viaţă pământească ţi-a fost un preaminunat drum spre Emaus, împreună cu Hristos;

Bucură-te, că în Seara Învierii eşti hrănit în ceruri cu faguri de miere;

Bucură-te, că pe ţărmul de dincolo al Tiberiadei, ne aştepţi pe toţi, împreună cu Hristos Cel Înviat;

Bucură-te, că pe Muntele Măslinilor cereşti contempli Înălţarea Domnului, împreună cu Maica Domnului, cu Sfinţii Apostoli şi cu toţi sfinţii;

Bucură-te, limbă de foc a Duhului Sfânt, cel ce ai primit Cincizecimea prin Botez, Mirungere, şi Euharistie, şi prin Hirotonia întru diacon, tunderea în monahism şi hirotonia întru preot;

Bucură-te, cel ce ne vindeci pe noi slăbănogii de la Poarta cea Frumoasă a Templului;

Bucură-te, cel ce ne descoperi Şederea lui Hristos de-a dreapta Tatălui, prin Revelaţia Sfântului Arhidiacon Ştefan din Sinedriu;

Bucură-te, cel ce prăbuşeşti peste noi Descoperirea lui Hristos de la Poarta Damascului;

Bucură-te, cel ce îţi pui mâinile peste noi, ca să ne cadă solzii de pe ochi, precum lui Saul din Tars;

Bucură-te, cel ce, prin trecerea la cele veşnice, eşti răpit la al treilea cer;

Bucură-te, cel ce ne întinzi mâna în naufragiul din Malta;

Bucură-te, cel ce ne deschizi ochii spre Revelaţia din Patmos;

Bucură-te, cel ce umbli  împreună cu Hristos în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur;

Bucură-te, cel ce te alături celor douăzeci şi patru de bătrâni din Apocalipsă;

Bucură-te, cel ce guşti din Pomul vieţii care este Hristos şi ne adapi din Râul vieţii, prin rugăciunile Sfinţiei Tale;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Arsenie, Mărturisitorule al lui Hristos!

pictură Marcel Munteanu


         

sâmbătă, 25 noiembrie 2017

Revista ARTHOS Nr. 27- un volum de colecție dedicat MARTORILOR, MĂRTURISITORILOR ȘI MARTIRILOR DIN ÎNCHISORILE COMUNISTE


În miezul verii acestui an, în timp ce mii de tineri din toată țara și din străinătate au ales să se dezlănțuie și să-și manifeste ,,eliberarea” zgomotoasă și excesivă a adrenalinei la privegherile untoldiene din Cluj Napoca, un număr de 100-150 de alți tineri au ales să se retragă în afara orașului, la Mărișel, pentru cu totul altceva, ca să  afle și să-și astâmpere fiorul cunoașterii despre libertatea și ..eliberarea” ascunsă în lanțurile și cătușele înaintașilor  pătimitori pentru libertate și credință în temnițele comuniste. 
ASCOR Cluj a organizat cu binecuvântarea Înaltului Părinte Mitropolit Andrei Andreicuț tradiționala tabără din Postul Adormirii Maicii Domnului(1-12 august/2017)   centrată pe o temă dedicată anului omagial  comemorativ al Patriarhului Justinian Marina şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului . 
În tandem cu nevoințele unui program liturgic dens și concentrat, participanții taberei au avut privilegiul să se întâlnească și să-i vadă în carne și oase pe ultimii mărturisitori  aflați(încă) în viață și să-i audieze pe invitații veniți din toate colțurile țării.  Istoria noastră recentă e încă nevindecată de minciună și manipulare ideologică. Și mai rău, de ignoranță. Acest adevăr care ne va face liberi cu adevărat doar când îl vom recupera pe/la față, recunoscând just tot ce s-a întâmplat în istoria  recentă a poporului român, din punctul meu de vedere- în ce privește  reprezentarea  iconografică a lui  Hristos-Adevărul, El încă nu poate purta haina strălucitoare a biruinței învierii ci  numai  sângerânda hlamidă, de Împărat al pătimirilor. Aceasta până ce nu va fi recunoscută și dedicată o zi în  Calendarul Ortodox celor care  au pătimit, au murit  în închisorile comuniste pentru libertate și  Crezul   nesmuls din piept. Biserica  postcomunistă de azi, ca rezistență și continuitate a Bisericii bimilenare Una, stă pe jertfa tuturor mărturisitorilor mucenici pătimitori în temnițele comuniste.
 E adevărat că în hagiografia ortodoxă sunt sfinți recunoscuți abia după 500 de ani. După 500 de ani li s-a aflat locul de de îngropare, moaștele, li s-a recunoscut emanația puterii taumaturgice și sfințenia de către Biserică. Precum Sfinții Rafail, Nicolae și Irina, sau Sf. Efrem cel Nou...  Căci ce sunt anii la Dumnezeu,  dacă o mie de ani sunt ca ziua de ieri? Iar viața noastră e doar o umbră stearsă în fața veșniciei. Măcar să fie o umbră lucidă, nu ușuratică, nu banală. 
Pentru conștiința vie la care suntem chemați în Adevăr, toate aceste convorbiri, prelegeri, istorii personale rostite, studii și cercetări prezentate, toate au fost înregistrate și transcrise în materialele ce încheagă și alcătuiesc acest volum robust  de peste 230 de pagini al revistei ARTHOS.
Nu are rost să mai explic ce muncă titanică și cât efort voluntar uriaș stă în spatele acestui număr de revistă. Personal, simt datoria să mulțumesc tuturor invitaților, colectivului redacțional, Oanei, Bogdanului, Tatianei, Denisei, Rominei, domnului Petrică și tuturor celor care sprijină și fac posibilă ieșirea de sub tipar a acestei reviste ce se ambiționează să reziste în stilul  ei autentic și voluntar.
 O recomand cu toată căldura tuturor cititorilor  și potențialilor cititori. Și fiind un număr atât de special, se pregătește o lansare( evident, cu posibilități modeste), ca o încununare pentru toate activitățile de peste an de la Biserica Studenților din Cluj Napoca,  de Hramul Bisericuței-6 decembrie Sf. Ier. Nicolae.

  Atât deocamdată. ,,Nimic de prisos, fiecare cuvânt o imagine-centru, ca o sămânță de muștar din care poate izbucni un arbore de foc”(Ieroschimonahul Sandu Daniil Tudor, Scrieri I).


Cu recunoștință,
Corina Maria Negreanujoi, 23 noiembrie 2017

Seri duhovnicești

                           


luni, 20 noiembrie 2017

A DOUA SEARĂ DUHOVNICEASCĂ CU PĂRINTELE CONSTANTIN NECULA/CLUJ NAPOCA 23.11.217

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români – Cluj Napoca organizează seri duhovniceşti în fiecare săptămână din Postul Naşterii Domnului. Acestea vor continua joi, 23 noiembrie 2017, cu invitarea părintelui profesor Constantin Necula, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Andrei Şaguna” din Sibiu, care va participa de la ora 18.00 la slujba vecerniei de la Catedrala Mitropolitană unde va rosti un cuvînt învățătură. Seara duhovnicească va continua la ora 20.00 la Aula Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiune a Afacerilor (FSEGA, Str. Theodor Mihali, nr. 58-60) unde părintele Constantin va susţine o conferinţă cu tema “100 de ani de unitate. Unitatea, încotro?” şi va răspunde la întrebările adresate de către tineri şi cei prezenţi. Intrarea va fi liberă.
preluare de pe ASCOR CLUJ.sâmbătă, 18 noiembrie 2017

de văzut...Octav


"Nu este vorba de retrocedări și nu căutăm succesul. Nu caut succes la publicul românesc vorbind despre retrocedări. Cred că suntem toți sătui până peste cap de subiectul acesta. Cred că filmul va avea succes în România pentru că este un film de calitate, pentru că are o imagine excepțională și o muzică frumoasă. Am adunat valori aici, de la Marcel Iureș la Victor Rebengiuc, la Marcel Cosma care a făcut coloana sonoră. Avem un film care este oarecum atipic în peisajul românesc, dar care se adresează sufletului. Este un film care este hrană pentru suflet și cred că noi toți românii avem nevoie de asta și avem nevoie să vedem un film cu imagini frumoase și o România frumoasă. În România mizăm pe oamenii care au nevoie să vadă o România frumoasă și au nevoie de încă niște motive pentru a simți din nou sentimentul de mândrie națională", a declarat Adela Vrînceanu Celebidachi.
sursa aici

miercuri, 15 noiembrie 2017

PRIMA SEARĂ DUHOVNICEASCĂ ÎN POSTUL CRĂCIUNULUI 2017

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români are bucuria de a reîncepe serile duhovniceşti şi în acest Post al Naşterii Domnului. Acestea vor debuta joi 16 noiembrie 2017 ora 18.00 cu invitarea pr. protosinghel Policarp Stoian, de la Mănăstirea Bran de lângă Braşov,  care va participa la slujba vecerniei de la Catedrala Mitropolitană unde va rosti un cuvînt învățătură. Seara duhovnicească va continua la ora 2o.00 la Amfiteatrul Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică (Parcul Mare – Str. Arany Janos, nr. 11) unde părintele Policarp va susţine o conferinţă cu tema “Sensuri ale identităţii dintre Rai şi iad” şi va răspunde la întrebările adresate de către tineri şi cei prezenţi.
De pe site Ascor Clujvineri, 10 noiembrie 2017

Sf Mucenic Mina/icoana  A3 /C. Negreanu

Prezență monahală feminină -maica Siluana Vlad la Cluj Napoaca/ 12 noiembrie 2017

Întâlnire cu oaspetele nostru, maica Siluana Vlad,  duminică seara (ora 19:00), care va vorbi despre ,,Trăirea ortodoxă în lumea de azi”.
Amanunte pe site ASCOR CLUJ.


joi, 2 noiembrie 2017

Poemele vizuale ale artistului armeanTsolak Shahinyan


Emoție, vibrație, simbolism, curăție sufletească, bună rânduială, tradiție, prospețime, odihnă, pace, căldură, tandrețe, firesc, frumos, dragoste, Dumnezeu.
etc... etc.


De vizionat mai multe pe:

https://www.facebook.com/tsolak.shahinyan?fref=ts&ref=br_tf

http://armenian.orchesis-portal.org/index.php/tsolak-shahinyan