cerul
e o pasăre
în Dumnezeu(Daniel Turcea)

B.

B.

...........

Noiembrie/Corina Negreanu

marți, 20 decembrie 2011

Pastorală la Praznicul Nașterii Domnului 2011 a Prea Sfințitului Daniil Stoenescu

HRISTOS-,,CEL CE VINE DIN CER”(IOAN 3, 31)
DANIIL
DIN MILA LUI DUMNEZEU, EPISCOP-LOCȚIITOR
AL SFINTEI ȘI DE DUMNEZEU PĂZITEI
EPISCOPII A DACIEI FELIX

Prea cucernici părinți și frați preoți,
Iubiți credincioși și credincioase,

   O nouă pastorală la Nașterea Domnului ar putea avea ca punct de pornire și fir de aur cuvântul inspirat al Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan despre Mântuitorul Iisus Hristos-,,Adevăratul Dumnezeu și viața de veci”(I Ioan 5, 20), din mărturia apostolului: ,,Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii”(I Ioan 4, 14), pentru  că ,,Cel ce vine de sus este deasupra tuturor, cel ce este de pe pământ, pământesc este și de pe pământ grăiește. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor”(Ioan 3, 31).

    De fiecare dată la Nașterea Domnului căutăm pe Cineva pe care l-am pierdut, așteptăm pe Cineva mult dorit, și întâmpinăm pe Cineva care tocmai a venit. La Nașterea Domnului cei flămânzi își așteaptă Pâinea; cei însetați își așteaptă Apa cea vie; cei goi își așteaptă Haina de nuntă; cei bolnavi își așteaptă ,,Doctorul sufletelor și al trupurilor”; cei străini își așteaptă Ocrotitorul și cei întemnițați își așteaptă Eliberatorul. La Nașterea Domnului cei întristați își așteaptă Mângâietorul; cei rătăciți Călăuzitorul și cei robiți Mântuitorul. La Nașterea Domnului cerul și magii își așteaptă Steaua; pământul, peștera; Betleemul, ieslea; păstorii își așteaptă îngerul care să le vestească Nașterea Domnului; Israel Îl așteaptă pe Mesia; lumea pe Emanuel; omul pe Dumnezeu și Biserica pe Hristos. La Nașterea Domnului apostolii își așteaptă Învățătorul; poporul își așteaptă Proorocul; preoții și leviții își așteaptă Arhiereul și slujitorii Îl așteaptă pe Împăratul lor. La Nașterea Domnului oile își așteaptă Păstorul cel Bun. La Nașterea Domnului femeia păcătoasă Îl așteaptă pe Hristos în casa lui Simion; femeia samarineancă Îl așteaptă la fântâna lui Iacob; Zaheu îl așteaptă în Ierihon și  prietenul Lazăr în Betania. La Nașterea Domnului  mulțimile Îl așteaptă pe Hristos în Ierusalim; apostolii Îl așteaptă la Cina cea de Taină; tîlharul Îl așteaptă pe cruce pentru ca Hristos să-i deschidă cerul; mironosițele femei Îl așteaptă la mormânt; ucenicii în Emaus și Petru pe țărmul Tiberiadei ca să fie iertat și primit din nou. La Nașterea Domnului sfinții apostoli Îl așteaptă pe Hristos prin Duhul Sfânt la Cincizecime; Sfîntul Ștefan Îl așteaptă în sinedriu să-L vadă de-a Dreapta Tatălui; Sfântul  Apostol Pavel Îl așteaptă pe drumul Damascului, iar Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în insula Patmos.

   Poate că tot așa L-au așteptat pe Hristos, precum cei din Noul Testament și patriarhii și regii și profeții și drepții Vechiului Testament. Așa Îl va fi așteptat pe Hristos Noe pe munții Ararat la sfârșitul potopului, dar n-a venit decât porumbelul cu ramura de măslin. Așa L-a așteptat pe Hristos patriarhul Avraam la stejarul Mamvri și Isaac pe Moria și Iacob la Betel. Israel L-a așteptat patru sute de ani în Egipt și șaptezeci de ani în Babilon. Moise L-a așteptat pe Hristos patruzeci de ani în pustiul Madian și alți patruzeci de ani în pustiul Sinai. După ce Moise Îl va fi așteptat pe Hristos la Marea Roșie, Iosua L-a așteptat pe Hristos la Iordan; și Ilie la Cherit și iudeii pe malurile râurilor Babilonului atârnându-și harfele în sălcii. Tânărul Samuel L-a așteptat pe Hristos în cortul sfânt și David pe câmpul de luptă cu Goliat. Solomon Îl va fi așteptat pe Hristos la sfințirea templului din Ierusalim; și sfântul Ilie pe Carmel și mai apoi la Horeb. Isaia Îl va fi așteptat pe Hristos în templu și Iezechiel la rîul Chebar. Proorocul Daniel L-a așteptat pe Hristos în groapa cu lei și cei trei tineri în cuptorul de foc. Și a venit! Iona L-a așteptat pe Hristos să-l izbăvească din pântecele chitului și a adormit așteptându-L în gura colibei de la răsărit de Ninive. Proorocul Amos L-a așteptat pe Hristos adunând sicomore; iar proorocul Avacum L-a așteptat pe Hristos în turnul cel de veghe. Dreptul Simeon și Sfânta Ana L-au așteptat pe Hristos în templu la Întâmpinare. Mulțimile flămânde L-au așteptat în pustie; apostolii înfricoșați pe Marea Galileii; slăbănogul la Vitezda și cerșetorul orb pe margine de drum.

  Toți oamenii și toate făpturile L-au așteptat întotdeauna și-L așteaptă dintotdeauna pe Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii și Judecătorul tuturor, Proorocul proorocilor și Învățătorul învățătorilor, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Arhiereul preoților și ,,Sfântul sfinților”, pentru că Hristos și numai Hristos pogoară și aduce cerul pe pământ și îi ajută pe sfinți să atârne pământul de cer. El a pogorât cerul pe pământ la Betleem și în Patmos; în Ierusalim și la poarta Damascului; în Iordan și la Cincizecime; pe Muntele Fericirilor și pe Muntele Măslinilor; pe Tabor și pe Emaus; la Cina cea de Taină și prin Înviere. De aceea se cuvine să-L așteptăm pe Hristos la Nașterea Sa  precum L-au așteptat apostolii să vină pe mare și să le potolească furtuna și precum Îl așteaptă fecioarele înțelepte cu candelele aprinse, ca să intre cu El la Nuntă. Pentru că pe Hristos Îl așteaptă câmpul plin cu oase omenești din paremia lui Iezechiel și toți morții din mormintele ce se vor despica și se vor dechide la Răstignirea Lui, după cum și cei de acum și dintotdeauna așteaptă ,,glasul arhanghelului și trâmbița lui Dumnezeu”(I Tesaloniceni 4,16). ,,Adevărat, adevărat zic vouă, că vine ceasul, și acum este, cînd morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei ce vor auzi vor învia”(Ioan 5, 25), precum a înviat tânărul din Nain, fiica lui Iair și Lazăr din Betania și duhovnicește mulțimile de la Cincizecime.

   La Nașterea Domnului steaua aduce bucurie magilor calauzindu-i pînă la Betleem; îngerul Domnului aduce bucurie păstorilor vestindu-le Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, Care aduce bucurie lumii întregi. De aceea, la Nașterea Domnului, cei flămânzi Îl așteaptă pe Hristos-Pîinea Vieții; cei însetați Îl așteaptă pe Hristos-Apa cea vie; cei goi Îl așteaptă pe Hristos-Haina de nuntă; cei bolnavi Îl așteaptă pe Hristos-Doctorul sufletelor și al trupurilor; cei străini Îl așteaptă pe Hristos-Primitorul; cei închiși în temniță Îl așteaptă pe Hristos-Eliberatorul; cei întristați Îl așteaptă pe Hristos-Mângâietorul; cei rătăciți Îl așteaptă pe Hristos-Călăuzitorul; cei prigoniți Îl așteaptă pe Hristos-Mântuitorul.

   ,,Și văzînd ei steaua, s-au bucurat cu bucurie mare”(Matei 2,10). ,,Steaua lui Iacob” sau Steaua Nașterii Domnului îi călăuzește pe magii de la Răsărit până la Ierusalim și Betleem, după cum îi călăuzise în Revelația Vechiului Testament pe patriarhi, prooroci, împărați, și drepți și după cum avea să-i îndrume Revelația Noului Testament pe sfinții apostoli și evangheliști, înspre ,,Mesia, Care Se cheamă Hristos”(Ioan 4, 25). Bucuria magilor la vederea Stelei Nașterii Domnului este bucuria patriarhilor și a proorocilor, a apostolilor și a evangheliștilor, pentru că în Steaua Nașterii magii au contemplat ,,Răsăritul cel de sus”, pe ,,Soarele Dreptății” care este Hristos-,,Lumina lumii”(Ioan 8, 12) și a Cărui lumină luminează tuturor. În clipa revederii Stelei Nașterii Domnului, după ce au plecat din Ierusalim spre Betleem, Luceafărul va fi răsărit în inimile magilor-după cum avea să scrie Sfântul Apostol Petru(II Petru 1, 19) -iar în ceasul închinării și aducerii darurilor, vor fi primit în suflet pentru veșnicie ,,Steaua cea  de dimineață”(Apocalipsă 2, 28).

   Steaua de la Răsărit sau steaua magilor, nu a stat deasupra Atenei filosofilor, nici deasupra Romei cezarilor, și cu atît mai puțin deasupra Ninivei sau Babilonului. Steaua Nașterii Domnului nu se putea opri decât deasupra Betleemului păstorilor, marcând și însemnând astfel cerul Revelației biblice, cerul Bisericii creștine și cerul istoriei umane. Bucuria sfântă a magilor la vederea Stelei de la Răsărit o vom putea avea și noi de fiecare dată la Praznicul Nașterii Domnului, dacă Steaua Nașterii Lui va însemna și lumina și cerul vieții noastre de creștini și ucenici.

   La Nașterea Domnului, să-L așteptăm pe Hristos-,,Cel ce vine din cer” să ne închinăm lui Hristos Cel ce se naște în Betleem; să-L însoțim pe Hristos în fuga din Egipt; să-L întâmpinăm pe Hristos în templul din Ierusalim; să creștem împreună cu Hristos în Nazaret, fiind ascultător Maicii Domnului și Dreptului Iosif; să ne botezăm cu Hristos în repejunile Iordanului și să-L urmăm pe Hristos mereu și neîncetat pe Muntele Fericirilor și în pustie, pe Marea Galileei și pe Tabor; în Ierihon și în Betania; în Ghetsimani și pe Golgota, ca să ne învrednicim de  Învierea Lui și de Arătările Lui de după Înviere. Astfel, așteptându-L pe Hristos-,,Cel ce vine din cer” și ne aduce cerul pe pământ prin steaua magilor de la răsărit, prin cântarea îngerilor din cer și prin închinarea păstorilor din Betleem, să-L așteptăm  încă o dată pe Cel ce va veni a doua oară întru  slavă, ,,ca să judece viii și morții”, rânduindu-i de-a dreapta Sa pe toți cei ce L-au așteptat și-L așteaptă, pe toți cei ce L-au dorit și-L doresc, pe toți cei ce L-au iubit și-L iubesc și pe toți cei ce I s-au închinat Lui și I se închină ,,ca unui Împărat și Dumnezeu”, conform mărturisirii de la Taina sfîntului Botez.

Cu arhierească binecuvântare,

DANIIL
Locțiitor al Episcopiei Daciei Felix 


Dată în reședința episcopală ortodoxă română din Vârșeț, la Praznicul Nașterii Domnului din anul mântuirii 2011.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.